VEDTEKTER FOR CONGREGATIO FORENSIS

§ 1 Formål

Congregatio Forensis skal tilby faglig relevante og sosiale tilskudd til studentene ved de juridiske fakultetene i Tromsø, Bergen, Oslo og ved masterprogrammet i juss på BI, i tillegg til å fremme interesse for næringslivet.

Foreningen har et ikke-økonomisk formål. Eventuelt overskudd avsettes til fremtidige investeringer og drift.

§ 2 Definisjoner

a. Med «tillitsvalgt» menes innehaver av et verv som nevnt i § 10 femte og sjette punkt,

samt § 6.

b. Med «medarbeider» menes enhver som har en rolle i undergruppene eller administrasjonen, men som ikke er tillitsvalgt.

§ 3 Organisatorisk tilknytning

Congregatio Forensis er én selvstendig, frittstående og selveiende studentforening.

Andre interesseorganisasjoner kan knytte seg til Congregatio Forensis hvis to tredeler av årsmøtet krever der.

Årsmøtet behandler om foreningen skal underlegges andre interesseorganisasjoner. Blir dette vedtatt med minst tre fjerdedeler flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at underleggelse skal skje må vedtaket her gjentas med tre fjerdedeler flertall. Å underlegge andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Congregatio Forensis etter § 19.

§ 4 Medlemmene

Medlemskap er gratis og åpent for alle som er oppmeldt i eksamen i rettsvitenskap ved et av de juridiske fakultetene i Tromsø, Bergen, Oslo eller masterprogrammet i juss på BI på innmeldingstidspunktet. Medlemskap er livsvarig. Medlemmer som ikke oppfyller kravene til stemmerett og valgbarhet etter § 5 regnes som støttemedlemmer.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Et medlem må være oppmeldt til eksamen i rettsvitenskap ved et av de juridiske fakultetetene i inneværende semester, og ha vært medlem i foreningen i minimum én uke forut for årsmøtet for å ha stemmerett og være valgbar til tillitsverv i foreningen og . Unntak gjøres for eksternt styremedlem og medlemmer av kontrollkomiteen.

§ 6 Valgmøter

Senest to dager i forkant av årsmøtet skal de daglige lederne i Tromsø og Bergen se til at det blir avholdt valgmøter. I Oslo sammenfaller valgmøtet med årsmøtet. Valgmøtet velger daglig leder, assisterende daglig leder, undergruppeledere og nestledere i undergruppene. Paragrafene 5, 7 og 8 gjelder tilsvarende.

Det kan tillates to lederverv i undergruppen Pacta – «Undergruppeleder» og «Redaktør». I tillegg kan det også velges inn en assisterende redaktør.

Det kan tillates to lederverv i undergruppen CF Oslo Portal – «Undergruppeleder» og «Karrieredageneansvarlig». I tillegg skal det også velges en assisterende Karrieredagene ansvarlig, på lik linje med nestleder for undergruppelederen.

For hver by skal det i tillegg velges følgende tillitsvalgte som jobber tett opp mot Daglig Leder:

  1. Markedsføringskoordinator: Denne personen har ansvar for å koordinere byens markedsføring med mål om uniform og profesjonell markedsføring. Personen har i tillegg ansvar for en til enhver tid optimal markedsføring av samarbeidet mellom CF og CFs samarbeidspartnere.

  2. Undergruppekoordinator: Denne person har ansvar for å hjelpe daglig leder med å koordinere undergruppearbeidet, herunder med en spesiell fokus på det sosiale innad i ledergruppen.

For CF Oslo skal det i tillegg velges en BI-koordinator som jobber tett opp mot Daglig Leder i Oslo.


§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er det øverste organet i foreningen. Årsmøtet avholdes hver vår. Minst tre uker i forveien sender styret ut innkalling på egnet måte. Forslag som skal

behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest fjorten dager før årsmøtet. Disse skal så publiseres senest neste dag. Motforslag eller andre forslag som står i sammenheng med forannevnte forslag må deretter være styret i hende i løpet av de tre derpåfølgende dagene. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest syv dager før årsmøtet.

Alle stemmeberettigede medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Når innsjekking er fullført og møtet er åpnet kan det ikke registreres nye stemmeberettigede. Ingen har mer enn én stemme. Ved gjennomføringen av årsmøtet skal det på hensiktsmessig vis tilrettelegges for at deltakere fra alle tre byer kan fremme synspunkter, og votere over saker i samsvar med § 5. Deltakelse på de to offisielle videokonferansene i Bergen og Tromsø, likestilles med personlig fremmøte i Oslo.

Stemmeretten kan ikke overføres ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag til vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest én uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når to tredeler av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste.»

§ 8 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av en dirigent.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valgbare kandidater må foreslås før avstemningen begynner.

Valg foregår skriftlig eller elektronisk hvis det foreligger mer enn ett forslag. Avstemming skal foregå anonymt.

Den som har fått flest stemmer anses valgt. Får ingen alminnelig flertall av stemmene, skal de gjøres omvalg mellom de to som har mottatt flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom de kandidatene som har like mange stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ved valg av styremedlemmer må stemmesedlene for å være gyldige inneholde navn på tre av de separate valgbare kandidatene. De tre som får flest stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet foretas det bundet omvalg mellom de kandidatene som har like mange stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Behandle Congregatio Forensis’ årsmelding.
2. Behandle Congregatio Forensis’ regnskap.
3. Vedta Congregatio Forensis’ budsjett.
4. Behandle innkomne forslag.
5. Godkjenne valg av daglige ledere i Tromsø, Bergen og Oslo. 6. Velge:
a. styreleder,
b. nestleder
c. tre styremedlemmer,
d. eksternt styremedlem og
e. tre medlemmer til kontrollkomiteen.

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når to tredeler av foreningens styre bestemmer det, eller minst hundre av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst to ukers varsel.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Ledelse

Styreleder, nestleder og daglige ledere i Tromsø, Bergen og Oslo kan ikke inneha flere verv i foreningen. Nestleder er styrets økonomiansvarlig.

§ 13 Tillitsvalgte og medarbeidere

Tillitsvalgte tjenestegjør fra 1. juli til 30. juni året etter.
Daglige ledere i Tromsø, Bergen og Oslo velger alene samtlige medarbeidere i

foreningen. Denne retten kan de daglige lederne gi til øvrige tillitsvalgte ved fullmakt. Styret kan overprøve de daglige ledernes beslutninger.

Enhver tillitsvalgt i Congregatio Forensis plikter å følge de til enhver tid gjeldende stillingsinstrukser bestemt av styret.

Assisterende daglig leder har møterett, men ikke stemmerett på styremøter så langt daglig leder er til stede. Dersom daglig leder skulle være fraværende, kan assisterende daglig leder steppe inn i vedkommendes sted med stemmerett. Assisterende daglig leder har innsyn i informasjon tiltenkt styret.

§ 14 Styret

Congregatio Forensis ledes av styret, som er det øverste organet mellom hvert årsmøte.

Styret skal avholde minst tre styremøter i semesteret. Styret skal også holde møte når styreleder eller et flertall av styrets medlemmer forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

Styret består av styreleder, de daglige lederne i Tromsø, Bergen og Oslo, nestleder, tre styremedlemmer og eksternt styremedlem.

Når styreleder ikke er til stede, trer nestleder inn som styreleder.

Styret skal bestemme de økonomiske rammene for foreningens drift og undergrupper. Alle foreningens tillitsvalgte og medarbeidere plikter å holde seg innenfor disse økonomiske rammene.

Et styremedlem er inhabilt når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke

tilliten til styremedlemmets upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære fordel, tap eller ulempe for styremedlemmet selv, noen som han har personlig tilknytning til, eller en gruppe eller avdeling i Congregatio Forensis styremedlemmet har en spesiell tilknytning til. Bestemmelsen får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at styremedlemmets tilknytning til saken ikke vil kunne påvirke hans standpunkt. Et styremedlem kan ikke delta i stemmeavgivning i saker hvor vedkommende er inhabilt.

Styret utgjør foreningens administrasjon. Styret kan velge representanter til administrative oppgaver.

Det avtroppende styret skal foreslå kandidater som eksternt styremedlem. Det eksterne styremedlemmet kan ikke være en student.

§ 15 Signatur

Signatur gis til styreleder og nestleder i fellesskap. Signatur er retten til å opptre utad på vegne av foreningen og forplikte den ved sine underskrifter. Styret kan gi fullmakt til de daglige lederne, øvrige styremedlemmene og tillitsvalgte i Tromsø, Bergen og Oslo, til å inngå mindre avtaler for daglig drift.»

§ 16 Undergruppene

Congregatio Forensis består av det antall undergrupper styret til enhver tid finner hensiktsmessig. Opphør av en undergruppe kan bare avgjøres av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

De daglige lederne i Tromsø, Bergen og Oslo er undergruppenes representanter i styret.

Daglige ledere i Tromsø, Bergen og Oslo skal minimum tre ganger i semesteret holde planleggingsmøter med undergruppelederne i de respektive byene, med sikte på å samkjøre foreningens arrangementer.

§ 17 Disponering av foreningens midler

Foreningen skal føre en restriktiv økonomisk politikk.

Tillitsvalgte og medarbeidere mottar ingen godtgjørelse og lignende for sine verv. Refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av regnskapet.

Foreningens midler kan ikke anvendes til intern representasjon; med intern representasjon menes midler som kun kan tilfalle tillitsvalgte og medarbeidere. Det gjøres unntak fra forbudet mot intern representasjon i fire tilfeller:

1. Foreningen kan hvert år, i Tromsø, Bergen og Oslo, arrangere ett julebord og én sommerfest per nevnte by for sine tillitsvalgte og medarbeidere. Foreningen skal forsøke å få leie gratis lokale til disse arrangementene. Dersom forsøket er forgjeves, kan styret innvilge inntil 5000 kroner per arrangement per by til leie av lokale. Styret kan dessuten innvilge inntil 250 kroner per deltaker per arrangement per by.

2. Foreningen kan hvert semester, i Tromsø, Bergen og Oslo, arrangere ett kick-off per nevnte by for sine tillitsvalgte og medarbeidere. Foreningen skal forsøke å få leie gratis lokale til kick-off. Styret kan innvilge inntil 15 000 kroner per kick-off per by til gjennomføring av arrangementet.

3. Styret kan hvert semester innvilge inntil 5000 kroner per Tromsø, Bergen og Oslo til hyttetur eller liknende utflukt som er åpen for alle foreningens tillitsvalgte og medarbeidere.

4. Styret kan hvert semester innvilge inntil 5000 kroner per Tromsø, Bergen og Oslo til leie av lokale, mat og ikke-alkoholholdige drikkevarer til sosiale arrangementer som er åpne for foreningens tillitsvalgte og medarbeidere.

Beløpene skal hvert år justeres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks for foregående år, med 2015 som grunnår.

Bevilgninger krever godkjenning fra foreningens styre med alminnelig flertall. Bevilgninger på under 2500 kroner enkeltvis, og oppad begrenset til 5000 kroner i semesteret, kan styreleder,

nestleder og de tre daglige lederne foreta selvstendig. Styret skal informeres om selvstendige bevilgninger ved første praktiske anledning.

Disposisjonsrett for alle foreningens kontoer gis til styreleder og nestleder i fellesskap der dette lar seg gjøre. Disposisjoner på over 20 000 kroner må godkjennes elektronisk i nettbank av styreleder og nestleder i fellesskap

Enhver tillitsvalgt og medarbeider i Congregatio Forensis plikter å følge de til enhver tid gjeldende finansinstrukser bestemt av styret.

Endring eller sletting av denne paragraf kan bare behandles på ordinært årsmøte, og må bli vedtatt med minst ni tideler flertall.

§ 18 Kontrollkomité

Foreningen skal ha en kontrollkomité. Kontrollkomiteen skal føre uavhengig oppsyn med foreningens aktiviteter, samt være et uavhengig varslingsorgan.

Kontrollkomiteen skal en gang i året møte foreningens styre for gjennomgang av foreningens drift. Videre skal komiteen avlegge rapport i forbindelse med foreningens årsmøte.

Kontrollkomiteen er i utgangspunktet underlagt samme taushetsplikt som styrets medlemmer, men denne kan fravikes i de tilfeller hvor det foreligger kritikkverdige forhold av allmenn interesse, eller andre sterke hensyn taler for fravikelse av taushetsnormen. Fravikelse av taushetsnormen bør i forkant søkes avklart med styret.

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer som nomineres av det foregående års kontrollkomité. Medlemmene godkjennes med alminnelig flertall av årsmøtet. Blant de nominerte bør det være tidligere tillitsvalgte, hvorav minst to uteksaminerte. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre verv i foreningen.

Ingen kan sitte i kontrollkomiteen i mer enn to år på rad.

§ 19 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves to tredels flertall av de avgitte stemmer.

Styret kan foreta redaksjonelle endringer ved enstemmighet.

§ 20 Oppløsning

Oppløsning av Congregatio Forensis kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst ni tideler flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med ni tideler flertall. Gjenværende midler eller oppløsning skal ikke tilfalle medlemmer, medarbeidere, tillitsvalgte eller lignende. Disse midlene skal fordeles likt mellom barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og barneavdelingen ved Radiumhospitalet.